Tutvustus

MIS ON MEIELA
MTÜ Toetuskeskus Meiela on organisatsioon, mille eesmärgiks on intellektipuudega noorte sotsiaalse toimetuleku suurendamine, luua neile teiste ühiskonnaliikmetega võrdsed võimalused, arendada ja toetada nende igapäevast toimetulekut.
– Meielast saab kodu ja töökeskus Kagu-Eesti intellektipuudega noortele. Enamik neist on saanud põhihariduse Võru Järve Koolis ja täiendanud end Vana-Antsla Kutsekeskkoolis. Olles läbinud erinevad hariduse omandamise etapid koos üleminekuperioodidega, tuleb igapäevaelu toetamise teenuse kõrval korraldada intellektipuudega  inimestele kogukonnas elamine.
 – Meielas hakkavad elama intellektipuudega noored külatüüpi kogukonnas koos juhendajatega. Kuna kõigil intellektipuudega inimestel pole võimalik avatud tööturul töötada, siis  ehitame lisaks välja kaitstud töö keskuse.

– Töö-, igapäeva- ja koduse elu korraldamine toimub ühistegevustes, järgides ühtseid majandamise põhimõtteid.

– Rajatav kodu ja töökeskus asuks 12 km kaugusel Võrust, Lasva vallas Nõnova külas bussipeatuse vahetus läheduses. Toetuskeskusele Meiela kuulub 49 hektari   suurune maa-ala koos   poolelioleva ehitisega.

MIS MEIL JUBA ON

Alates 2013. aastast on avatud Meiela töökeskus, kus tegeldakse peamiselt käsitööga sh. kangakudumine ja keraamika.  Intellektipuudega noortele on loodud võimalused  tööturule sisenemiseks ja tööga hõivatuse suurendamiseks.

2014. aasta märtsist pakutakse erihoolekande teenuseid (kogukonnas elamise- ja ööpäevaringne erihooldusteenus) Võru linnas.  Antud teenuse arendamine on intellektipuudega noortele esimeseks sammuks täiskasvanu ellu. Organisatsiooni suurimaks sooviks on intellektipuudega noortele Meiela Kodu ning avaliku tööabikeskuse rajamine Võrumaale. Selleks on olemas maa, kus alustada taime/istikute kasvatusega ja jätkata käsitööesemete valmistamist. Meiela omab toetavat võrgustikku ja vabatahtlike toetajate initsiatiivgruppi. Tahe  teha seda tööd ja arendada MTÜ tegevust.

MIDA ME VAJAME

Ehitamist tuleb võimalikult kiiresti jätkata, muidu kahjustub pöördumatult juba olemasolev, hetkel konserveeritud osa.

I etapina on planeeritud välja ehitada peahoone koos tiibhoonetega:

2 elumaja, töökojad, ruumid  rehabilitatsiooniteenuse läbiviimiseks, vabatahtlike kaasamiseks ja  külaelu aktiviseerimiseks.

Vaba aja  sisustamiseks on kavandatud rajada spordiplats koos puhkealaga, parkimisvõimalus.

Tulevikuvisiooni järgi ehitatakse juurde väikeelamuid, et kujundada välja Meiela küla

Asutajaliikmetena on keskuse tegemistele kaasa aitamas ja oma kogemusi jagamas Võru Järve Kooli MTÜ Oma Kool  (www.jarvekool.ee) ja lapsevanemad.

Meiela missiooniks on välja arendada kodu ja töökeskus Võrumaal, kus on parim vaimne ning füüsiline keskkond elluastunud intellektipuudega noortele, et tagada neile järjepidev sotsiaalne kaitse.

MTÜ Toetuskeskus Meiela lähtub oma tegevuses kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetetest (http://www.emsl.ee/eetikakoodeks).

 meiela-2 – koopia